Ett axplock av aktiviteter och processer 2020

 

Nedan listas ett axplock av aktiviteter och processer som genomförts under 2020 i Samforma.

 

Påverkansarbete

  • Medverkat i framtagningen av Västerbottens Regionala utvecklingsstrategi med två remissvar, debattartikel samt genomfört möten med ansvarig politiker och tjänsteperson.
  • Medverkat i framtagningen av Europeiska regionala utvecklingsprogrammet 2021 – 2027 (ERUF) genom tre remissvar samt dialoger med ansvariga tjänstepersoner.
  • Arbetat för att påbörja överenskommelsearbete eller liknande i Västerbotten.
  • Deltar i Nysta – civilsamhällets nystartsgrupp post Corona med målet att ta fram ett nytt samhällskontrakt. Samforma medverkar inom området Det demokratiska utrymmet.

Kunskapsutveckling och kunskapsspridning

  • Arbetat fram och lanserat nytt namn tillsammans med ny grafisk profil, hemsida och Facebooksida.
  • Tillsammans med Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten driver vi sedan 2019 projektet SÖK Samverkan Norrbotten. Bland annat har en kartläggning genomförts, två kunskapsdialoger med cirka 120 deltagare samt framtagning av en regional överenskommelse med tillhörande handlingsplan som planeras signeras våren 2021.
  • Samforma har medverkat på en rad mötesplatser för att sprida kunskap om idéburen sektor, exempelvis på Länsstyrelsen Norrbottens seminarium om Covid-19 och social hållbarhet samt Social Innovation i Norr.

Omvärldsspaning

  • Delger information och kunskaper löpande som vi tar del av på mötesplatser, nyheter, rapporter o.s.v.

Internt

  • Utvecklat Samformas administration samt styrelsens arbete kopplat till de antagna långsiktiga målen (2024).