Luleå tekniska universitet har tagit fram en rapport med frågeställningen om hur Norrbottens län kommer att se ut år 2040 i ljuset av den gröna industriomställning som innebär omfattande investeringar i teknikutveckling och nya industriprojekt.
Denna utveckling drivs av klimatomställningens krav på fossilfrihet samt konkurrenskraft.
Framtiden för länet är dock inte skriven i sten, utan är osäker, både kopplat till omfattningen
på investeringarna samt till hur de investeringar som realiseras kommer att påverka samhället.

Rapporten baseras på ett uppdrag inom samverkansprojektet Regional förnyelse, som drivs
av Region Norrbotten, Luleå tekniska universitet (LTU) och Länsstyrelsen i Norrbotten.
Syftet med rapporten är att med utgångspunkt i den pågående gröna industriomställningen ta
fram och resonera kring ett antal alternativa – explorativa – scenarier för Norrbotten år 2040.
På detta sätt kan studien bidra till en kunskapsbaserad diskussion om olika tänkbara framtider
för Norrbotten och även leda till en ökad handlingsberedskap i regionens utvecklingsarbete.
Avsikten med scenarierna är inte att förutspå regionens framtida utveckling utan att beskriva
hur olika utvecklingar och omvärldstrender kan generera alternativa – och internt konsistenta –
berättelser om ett framtida Norrbotten 2040.

Samformas medlemmar har bidragit till rapporten genom att delta vid en workshop som arrangerades tillsammans med Luleå tekniska universitet.