Stort intresse och engagemang på Samformas seminarium med Peter Larsson om idéburen sektor och den pågående samhällsomvandlingen i Norr- och Västerbotten.

seminariet som genomfördes den 31 augusti samlades drygt 60 deltagare från olika organisationer och sektorer. Efter att Samformas ordförande Ylva Löwenborg hälsat välkommen och introducerat mötet fick mötets huvudtalare Peter Larsson, regeringens samordnare för samhällsomställning vid större företagsetableringar och företagsexpansioner i Norrbotten och Västerbotten, ordet.

Utgångspunkten i samtalet var idéburen sektorns betydelse för ”livet mellan husen” och hur vi tillsammans kan utveckla vårt gemensamma samhälle. Peter Larsson, som själv är medlem i en mängd föreningar, underströk vikten av idéburet engagemang i pågående samhällsomvandling och uppmanade deltagare att genomföra konkreta aktiviteter som möter den stora befolkningsökningen och som i sin tur leder till starkare organisationer. Peter framhöll även Samformas betydelse för sektorns samordning och dialog med företagen.

Förutom att lyssna och ställa frågor till Peter Larsson gavs möjligheten att delta i mindre gruppsamtal, där lyftes bland annat vikten av att säkerställa idéburen sektors representation där relevanta samtal och beslut tas, att etablera samverkansplattformar med ett tydligare quadro helix-perspektiv samt att långsiktiga och jämbördiga resurser till idéburna organisationer är nödvändigt. Deltagarna uttryckte också att Samforma är en viktig resurs för att samla de idéburna organisationerna och skapa förutsättningar för sektorn att bidra i samhällsomvandlingen. 

Här hittar du gruppsamtalens minnesanteckningar i sin helhet, det också möjligt att komplettera med inspel och reflektioner i efterhand.