Kunskapsbank

I Kunskapsbanken har vi samlat information om Agenda 2030, metoder för projekt och organisationsutveckling, alternativ för finansiering och tips på läsning om Agenda 2030. Vissa metoder går att applicera på både organisation och projekt medan vissa är mer specifikt anpassade. Vi har sammanställt detta med målet att underlätta för föreningar inom civilsamhället att arbeta med Agenda 2030. Vi vill ta tillvara på den kunskap som utvecklas inom vår organisation och inom de projekt vi driver samt sprida goda exempel från civilsamhället. Kunskapsbanken är som alla banker där medel kommer in och försvinner ut, bidrar med värde och kommer utvecklas med tiden.

Planera - metoder som underlättar

Kanske har din förening en idé som behöver utvecklas för att bli genomförbar, här har vi samlat praktisk information om hur ni kan gå tillväga. Metoderna är utvalda för att de är enkla att arbeta med och passar ideell och idéburen sektor. 

LFA- Logical Framework Approach

LFA – Logical Framework Approach” är ett arbetssätt att gå från idé till handling, en metod som med olika steg ger en färdig strukturerad plan med tydliga mätbara mål och åtgärder med tydlig ansvarsfördelning. Det underlättar planering, uppföljning och styrning av ett projekt/verksamhet mot väl förankrade och hållbara resultat. . Metoden har sitt ursprung i USA och började användas redan på 1960-talet.LFA är en logisk, kreativ och väldigt demokratisk metod. Den bygger på en bred delaktighet av en bred grupp av viktiga intressenter och kontinuerlig analys under hela planeringsprocessen. Metoden

Steg 1. OmvärldsanalysSteg 2. IntressentanalysSteg 3. ProblemanalysSteg 4. Målanalys 1Steg 5. AktivitetsplaneringSteg 6. ResursplaneringSteg 7. Indikatorer och verifikationskällorSteg 8. Riskanalys och riskhanteringSteg 9. Analys av antaganden/förutsättningar

PDF med beskrivning av metoden publicerad av Socialfonden: LFA-1 (2)

SMARTA mål

SMART /SMARTA mål handlar om att formulera mål som har goda förutsättningar att nås. De ska vara Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidsbundna.

-Specifikt, tydligt och konkret. Exempel: Vi skall erbjuda Sveriges snabbaste och mest prisvärda tjänst inom området, Flest utbildningar etc.

-Mätbart, i tid, kvantitet eller kvalitet. Exempel: vad erbjudandet ska innehålla, vilka moment och åtgärder erbjuds stäms av.

-Accepterat eller Attraktivt. Exempel:  relevanta för, och accepteras av tjänstens mottagare.

-Realistiskt.  Tjänstens innehåll balanseras mot kostnad, tiden och förutsättningar.

-Tidssatt. Exempel: realistisk tidsram, inom vilken tidsram utförs tjänsten från bokning. 

GANTT Schema

GANTT Schema/engelska Gantt chart, är en typ av flödesschema som används inom projektledning för att beskriva olika faser, tidsaspekter och

beroenden mellan dessa inom ett projekt. Schemat är en grafisk illustration av hur projektet är tänkt att framskrida eller – för ett pågående projekt – framskrider.

SWOT

SWOT ”planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Namnet SWOT syftar till orden Strengths(Styrkor), Weaknesses (svagheter), Opportunities (möjligheter) och Threats (Hot). Huvudsyftet med att göra en SWOT analys är att granska styrkor, svagheter, hot och möjligheter. En SWOT-analys används främst av företag eller föreningar, för att kunna förutse och ha strategier gällande risker inom verksamhet eller projekt.

 

 

 

Finansiering - fonder och stiftelser att söka finansiering via

Samforma anordnar under hösten 2022 en digital informationsserie dit vi bjuder in olika finansiärer som berättar om vilka möjligheter föreningar har att söka stöd och vid träffarna finns även möjlighet att ställa frågor.

Interreg Aurora

Interreg Aurora  ska utveckla samarbetet över gränserna i de nordligaste delarna av Sverige, Norge, Finland. Genom att arbeta tillsammans ska regionerna lära av varandra.

Åtta prioriterade områden:

 1. Hållbar utveckling av teknik och affärer genom gränsöverskridande forskning och innovation
 2. Öka tillväxten och konkurrenskraften i hela regionens små och medelstora företag
 3. Anpassning till, begränsning och riskhantering samt uppföljning av klimatförändringar
 4. Gränsöverskridande förvaltning av naturresurser
 5. Multimodala, klimatsmarta, harmoniserade transportsystem
 6. Utbildning och livslångt lärande för ökad konkurrenskraft på den gemensamma arbetsmarknaden.
 7. Gränsöverskridande kultur och turism
 8. Minska gränshindren för att förbättra samverkan.

Läs mer: Interreg Aurora – New programme for cross-border cooperation 2021-2027

PFD från Finansieringsträff: Samforma Interreg Aurora (1)

Mikrofonden

Mikrofonden erbjuder garantier och kapitalinvesteringar till företag, föreningar, kooperativ, verksamheter och projekt inom social ekonomi och lokal utveckling. Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ.

PDF med information från finansieringsträff: Mikrofonden presentation

Mikrofonden Sverige

Youth 2030 Demokratifonden

Youth 2030 Demokratifonden  Informationsträff: Demokratifonden erbjuder finansiering till organisationer som arbetar för att stärka ungas plats i demokratin.

PDF med information från finansieringsträff: Youth 2030

Läs mer på hemsidan: Demokratifonden – YOUTH 2030

Socialfonden Övre Norrland

Socialfonden Övre Norrland Europeiska socialfonden är en av de två fonder som Svenska ESF-rådet förvaltar. Från fonden kan du söka pengar till projekt som bidrar till att fler får arbete. Här får du en introduktion till fonden och dess syfte.

Läs mer på ESF rådets hemsida: Övre Norrland – Svenska ESF-rådet

Mer information i pdf från finansieringsträffen med EFS Övre Norrland  Presentation ESF-rådet 20220323

Region Västerbotten

Region Västerbotten har uppgiften att besluta om användningen av vissa statliga medel för regional utveckling (1:1 medel).​ Agenda för hållbar regional finansiering utgör det främsta styrdokumentet för hanteringen av dessa medel.​ Projekt kan sökas av organisationer, kommuner, föreningar, företag, myndigheter och universitet. Vi stödjer även företag genom stöd till satsningar eller investeringar s.k. företagsstöd. ​ Projekt ska bidra till att uppnå målen i Regionala utvecklingsstrategin och därmed stärka lokalt och regionalt arbete för en hållbar regional utveckling.

PDF med presentation från finansieringsträff: Presentation Region Västerbotten  ​

Ungdomsbidrag (regionvasterbotten.se) Region Västerbotten administrerar och handlägger ungdomsbidrag för barn och ung. Trio – är ett stimulansbidrag som bygger på samverkan mellan ungdomar, kulturproducenter och kulturkonsulenter.Unga arrangörer – för dig mellan 13-25 år och vill fixa ett kulturarrangemang för barn och unga i din omgivning.Utvecklingsbidrag, UtU – kan sökas av ungdomsorganisationer, ungdomsföreningar, ungdomsgrupper med flera.

Folkhälsobidrag (regionvasterbotten.se)Folkhälsobidraget är ett så kallat aktivitetsbidrag som riktas till avgränsade aktiviteter. Aktiviteterna ska vara förebyggande och/eller hälsofrämjande med anknytning till folkhälsa och med fokus på informations- och kunskapsspridning. Syftet med medlen är att stödja och stimulera ideella organisationer vars arbete kompletterar regionens folkhälsoarbete och bidrar till att uppfylla regionens mål inom området.​

Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland

Regionala Utvecklingsfonden Övre Norrland  Presentation ERUF ÖN 2021-2027

PDF med presentation från finansieringsträff: Presentation ERUF ÖN 2021-2027

Allmänna Arvsfonden

Allmänna arvsfonden Sedan starten 1928 har fonden bidragit till att utveckla samhället på flera olika sätt.

PDF med presentation från finansieringsträff: PPT Allmänna Arvsfonden

Länsstyrelsen Norrbotten

Länsstyrelsen Norrbotten – Länsstyrelsen Norrbotten  bidragen till friluftsliv och lokala naturvårdsinsatser – LONA samt lokala vattenvårdsprojekt – LOVA.

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) | Länsstyrelsen Norrbotten (lansstyrelsen.se)

PDF med information från finansieringsträff LONA möte 221018

Leader Norr-och Västerbotten

Leader Norr-och Västerbotten pdf med information från finansieringsträff PPT_Leader norr_Samforma 221117

 

 

 

Agenda 2030

Agenda 2030

I det här avsnittet finns grundläggande information om Agenda 2030, de 17 målen och inspirerande exempel för att visa på hur verksamhet och projektmål kan koppla till Agenda 2030. Vår förhoppning är att detta ska visa hur civilsamhället kan vara en motor i en hållbar omställning. Vi vill belysa att Samforma lyfter dessa goda exempel men är endast delaktig i de exempel där vi skriver ut det.

Vad är Agenda 2030?

Agenda 2030 är en handlingsplan med mål för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet. Agenda 2030:s mål och delmål är integrerade och odelbara och omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Vid FN:s toppmöte den 25 september 2015 antog världens regeringar Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innehåller 17 globala mål och 169 delmål som ska leda världen mot en hållbar och rättvis framtid.

Här nedan presenterar vi kort de 17 målen och exempel från civilsamhället.

1.Ingen fattigdom:

1.Ingen fattigdom: Sedan år 2000 har den extrema fattigdomen halverats, men ändå är 700 miljoner människor extremt fattiga idag.  Alla människor ska få ha ett bra och tryggt liv.

Majblomman är en ideell barnrättsorganisation som arbetar för att motverka barnfattigdomen i Sverige. Genom att dela ut ekonomiskt stöd, påverka beslut och finansiera forskning ger vi barn i Sverige det de har rätt till. Majblomman – På barnens sida sedan 1907

Läs mer här: Mål 1: Ingen fattigdom – Globala målen (globalamalen.se)

2. Ingen hunger:

2. Ingen hunger: Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Ojämlik tillgång och ineffektiv hantering har orsakat att miljontals människor är undernärda.

DC Farmers I projektet är personalen del i ett arbetsintegrerande socialt företag som odlar och säljer grönsaker från växthus som tar tillvara överskottsvärme från Datacenter och liknande värmealstrande industrier. I projektet görs en pilotutbildning och en handbok för andra som på ett socialt hållbart sätt vill ta vara på överskottsvärme för att producera närodlad mat. –DC Farmers – Sunderby folkhögskola (sunderbyfolkhogskola.se)

Fler exempel:

Omställningsnätverket Härnösand -Hållbara matsystem. Omställningsnätverket | Hållbara matsystem – Härnösand (omstallning.net)

Läs mer här: Mål 2: Ingen hunger – Globala målen (globalamalen.se)

3. God hälsa och välbefinnande:

3. God hälsa och välbefinnande: Förebyggande insatser, modern och effektiv vård för alla gynnar samhällets utveckling i stort. Läs mer här:  Mål 3: God hälsa och välbefinnande – Globala målen (globalamalen.se)

Hej Främling verkar för att alla ska ha möjlighet att ingå i relationer och nätverk som är värdefulla för både den enskilda och samhället i stort. Deras verksamhet sträcker sig över flera mål, men ofta med rörelse, idrott, friluftsliv och hälsa i centrum. Exempelvis  – Ut och njut, Kvinnoinspirationsdagar, Bok självhjälp för unga om psykisk hälsa. Norrbotten — Hej främling! (hejframling.se)  Västerbotten — Hej främling! (hejframling.se)

Fritidsbanken –Erbjuder gratis lån fritidsutrustning. Bidrar till att ge människor tillgång till en aktiv fritid. Fritidsbanken – Alla får låna! Allt är gratis!

RF SISU – erbjuder folkbildning i idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas. I Västerbotten finansierar de bland annat fritidsbanken. Västerbotten (rfsisu.se)

Folkhälsoresan ett samarbetsprojekt mellan Clowner utan Gränser och Röda Korset med syfte att minska hälsoklyftor och ofrivillig ensamhet i Sverige. https://clownerutangranser.se/folkhalsoresan Folkhälsoresan | Clowner utan Gränser (clownerutangranser.se)

Läs mer här:Mål 3: God hälsa och välbefinnande – Globala målen (globalamalen.se)

4. God utbildning:

4. God utbildning: Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Utbildningssystem världen över måste möta människors behov under hela livet. Trots det beräknas fortfarande 774 miljoner människor i världen inte kunna skriva och läsa, varav två tredjedelar är kvinnor.

Civilsamhället bidrar med god utbildning genom hela livet, genom studiecirklar på studieförbund och utbildningar på Folkhögskolor och Yrkeshögskolor.

Mål 4: God utbildning för alla – Globala målen (globalamalen.se)

5. Jämställdhet:

5. Jämställdhet: Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser.

Mötesplats Stöcke är resultatet av bygdens gemensamma önskningar och behov i form av ett allaktivitetshus som blir en lokal mötesplats. Hem – Mötesplats Stöcke (motesplatsstocke.se)

Stella en stödverksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn som är i behov av socialt, emotionellt och praktiskt stöd när dom ska återetablera sig i samhället efter uppehåll på skyddat boende eller andra stödinsatser från Röda Korset Umeå, Umeå tjej- och kvinnojour, Centrum mot våld eller Umeå kommun.

Fler Exempel: Make Equal är en icke-vinstdrivande, partipolitiskt och religiöst obunden stiftelse som består av lösningsfokuserade jämlikhetsexperter som jobbar med metoder och verktyg för praktiskt jämlikhetsarbete. Make Equal – Vi gör vad vi heter

Läs mer här: Mål 5: Jämställdhet – Globala målen (globalamalen.se)

6. Rent vatten och sanitet:

6. Rent vatten och sanitet: Vatten är en grundförutsättning för allt levande på jorden. Vatten är en förutsättning för världens livsmedelsproduktion och energiproduktion och brist på vatten kan därför bli orsak till konflikt, både inom och mellan länder.

Läs mer här: Mål 6: Rent vatten och sanitet för alla – Globala målen (globalamalen.se)

7. Hållbar energi:

7. Hållbar energi: Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Skjutsgruppen – Skjutsgruppen är en ideell samåkningsrörelse. När deltagare i rörelsen åker åt samma håll så erbjuder de sina tomma platser åt varandra i bussar, båtar och bilar. Den ideella aspekten innebär bland annat att kostnaderna för resorna delas lika eller att de tomma platserna erbjuds gratis.

Läs mer här: Mål 7: Hållbar energi för alla – Globala målen (globalamalen.se)

8. Anständiga arbetsvillkor:

8. Anständiga arbetsvillkor: Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar.

Läs mer här: Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt – Globala målen (globalamalen.se)

9. Hållbar industri:

9. Hållbar industri: Hållbar industri och infrastruktur gör det lättare att ta hand om framtidens problem. På detta sätt skapas nya marknader och nya jobb som bidrar till en effektiv och jämlik användning av resurser.

Läs mer här: Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur – Globala målen (globalamalen.se)

10. Minskad ojämlikhet:

10. Minskad ojämlikhet: Grunden för ett hållbart samhälle är en rättvis fördelning av resurser och såväl ekonomiskt, socialt och politiskt inflytande i samhället. Globala målens ledord är Leave No One Behind.

Frukostklubben ett initiativ av Rädda Barnen Frukostklubben är en mötesplats med fokus på barn i mellanstadieålder (10-13 år). Konceptet bygger på idén om att en aktivitetsfokuserad social och trygg plats för barn innan skolan. Via frukostklubben förbereder vi barnen för en aktiv dag (mentalt och fysiskt) och äter en bra frukost tillsammans innan skolan.  Roliga, intressanta och sociala möten på morgonen, med kultur, miljö eller rörelse som redskap, där frukosten ingår. Klubben är ett viktigt bidrag till barnens välmående, hälsa och skolgång. 

läs mer här: Mål 10: Minskad ojämlikhet – Globala målen (globalamalen.se)

11. Hållbara städer:

11. Hållbara städer: Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering.

Samvandling Norr är ett initiativ av Samforma och Rädda Barnen för att stärka Norrbottens och Västerbottens förmåga och kapacitet att hantera samhällsomvandlingar på ett socialt hållbart sätt. Samforma och Rädda Barnen tror att enda vägen mot socialt hållbara och attraktiva samhällen är genom en gränsöverskridande samverkan mellan samtliga sektorer i samhället. Samvandling Norr är under 2022-2023 en förstudie för att arbeta fram former för hur en sådan samverkan kan se ut, med fokus på kommande och pågående samhällsomvandlingar inom några geografiska pilotområden. SamvandlingNorr | Samforma

läs mer här: Mål 11: Hållbara städer och samhällen – Globala målen (globalamalen.se)

12. Hållbar konsumtion

12. Hållbar konsumtion: Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser.

Folkverkstan Projekt Folkverkstan har utvecklat en modell för hur man kan få mötesplatser om återbruk och enklare reparationer att fungera. Projektet som anknyter till Agenda 2030 mål 12 om hållbar konsumtion, handlar om att ta fram ett koncept för offentliga verksamheter i både Sverige och Finland. Målet är att skapa en struktur för folkbildande och flexibla stödtjänster som främjar mer hållbar livsstil bland medborgare. Projekt Folkverkstan – Föreningen Norden  Webbguide – Mötesplatser för reparation och hållbar konsumtion – Föreningen Norden

Kasam Textilstudio  ett socialt företag, under Röda Korset, förenas samhällsnytta med entreprenörskap. Genom verksamhet hjälper de människor in på arbetsmarknaden och skapar därmed en känsla av sammanhang. Vilket är vad ordet Kasam står för. https://kasamtextilstudio.wixsite.com/my-site/about

Fler exempel: Spilloteket Spilloteket Hållbar utveckling Utbildningar Läromedel Globala målen, Spilloteket, Jämtland

Läs mer här:Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion – Globala målen (globalamalen.se)

13. Bekämpa klimatförändringarna:

13. Bekämpa klimatförändringarna: Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.

Klimatagendan, klimatsamtal & E- kursen Klimatnyfiken Kunskap är nyckeln för att skapa förståelse och motivation för klimatomställningen. Därför lanserdes vi ett folkbildningspaket om klimatomställningen. Målet är att öka kunskapen om klimatkrisen och ge verktyg som leder till handling. Studiematerialet består av två fristående delar som med fördel kan kombineras. Dessutom erbjuder vi tillfälle för de som vill vara med och leda utbildningar med materialet som grund. Materialet är framtaget, och sprids, i samverkan med flera fack- och studieförbund. Folkbildning om rättvis omställning – Global Utmaning

Double impact är ett projekt som Riksidrottsförbundet driver tillsammans med Svenska Handbollförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Ridsportförbundet. Målet att minska utsläppen från idrottsresor och samtidigt öka tillgängligheten. Projektet finansieras av Vinnova. Mer hållbara resvanor – Välkommen till Riksidrottsförbundet (rf.se)

Fler exempel: BeChange  bechange.se

Läs mer här: Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna – Globala målen (globalamalen.se)

14. Hav och marina resurser:

14. Hav och marina resurser: Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning.

 

Läs mer här: Mål 14: Hav och marina resurser – Globala målen (globalamalen.se)

15. Ekosystem och biologisk mångfald:

15. Ekosystem och biologisk mångfald: Vi ska kunna ge människor mat, energi, vatten, mineraler och andra naturresurser utan att skada den biologiska mångfalden och ekosystemen. Ekosystemen renar också luft och vatten.

Klimatanalys Norr & Natursnokarna  Naturskyddsföreningen Natursnokarna – Naturskyddsföreningen (naturskyddsforeningen.se)

STF – Svenska turismföreningen tipsar om hur man reser hållbart STFs hållbarhetsarbete (svenskaturistforeningen.se)

Läs mer här: Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald – Globala målen (globalamalen.se)

16.Fredliga och inkluderande samhällen

16. Fredliga och inkluderande samhällen: Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld.

Läs mer här: Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen – Globala målen (globalamalen.se) Läs mer här: Mål 14: Hav och marina resurser – Globala målen (globalamalen.se)

17. Genomförande och globalt partnerskap:

17. Genomförande och globalt partnerskap: Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna.

Läs mer här: Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap – Globala målen (globalamalen.se)

 

 

Guider, manualer & skrifter om Agenda 2030

Vi har valt ut några skrifter och maualer som handlar om att arbeta med Agenda 2030, här finns handfasta råd och erfarenheter att ta del av.

Hela Sverige Ska leva - Agenda 2030, för oss och kommande generationers skull.

Hela Sverige Ska leva – Agenda 2030, för oss och kommande generationers skull. Skrift är ett resultat av gemensamt arbete i den temagrupp för Agenda 2030 som bildats av ett antal länsavdelningar i Hela Sverige ska leva. Den går igenom de 17 Agenda 2030-målen, ett i taget. För varje mål får du tips på saker du och din förening kan göra för att arbeta mer i linje med målen, liksom goda exempel vad andra gjort lokalt. Broschyr om Agenda 2030 ,

SCB Agenda 2030 i siffror

SCB Agenda 2030 i siffror, uppföljning hur det går med uppfyllande av målenAgenda 2030 (scb.se)

Verktyg för omställning: Sveriges Natonella Samordnare för Agenda 2030

Verktyg för omställning: Sveriges Natonella Samordnare för Agenda 2030 har skapat en sida som samlar verktyg som kan underlätta arbetet med Agenda 2030 i verksamheter. Tanken med listan är att ge en överblick över möjliga verktyg, metoder och arbetssätt som är kostnadsfria att ta del av. Verktyg för omställning – Samordnare – Agenda 2030 (agenda2030samordnaren.se)

Svenska miljömålen

Svenska miljömålen: Miljömålssystemet består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och klimat. Sveriges miljömål är det nationella genomförandet av den miljömässiga dimensionen av de globala hållbarhetsmålen. Sveriges miljömål (sverigesmiljomal.se)

Terra-Pi -arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna.

I projektet Terra-Pi får alla klimatkänslor plats! Det är ett arvfondsfinansierat projekt från Folkuniversitetet, som drivs tillsammans med Klimatpsykologerna. Med syfte att stötta och stärka unga i att bättre kunna hantera klimatrelaterade tankar och känslor, dels genom utbildningsinsatser men också genom stödgrupper för unga: Klimatkraft!Terra-Pi – Klimatpsykologi med och för unga (terrapi.se)

E-kursen Klimatnyfiken

E-kursen Klimatnyfiken är den första och fristående kursdelen.  Kursen är digital, tar en timme att genomföra och består av korta texter, filmer och interaktiva övningar som ger deltagaren kunskap om klimatkrisen och rättvis omställning. Klimatnyfiken är även en bra grund inför nästa kursdel – Klimatsamtal. De som går kursen får ett diplom. Du hittar kursen här: Klimatnyfiken

Omställningshandboken

Omställningshandboken: Den här guiden ger dig allt du behöver för att komma igång med omställning i ditt lokalsamhälle. Handboken innehåller bland annat olika ingredienser och principer för hållbar omställning och hur ni skapar välmående och inkluderande grupper. Den ger dig också inspiration från omställningsarbete runt om i hela världen – inklusive Sverige  Omställningshandboken 

Inner Development Goals

Inner Development Goals Inner Development Goals

Forskning.se

Forskning.se belyser regelbundet aktuella ämnen ur ett forskningsperspektiv. Läs artiklar om aktuellt forsning inom ämnet ”Miljö & klimat Miljö & klimat-arkiv – | forskning.se

SKR inritning för Agenda 2030

SKR – tillsammans med kommuner och regioner skapas förutsättningar för en hållbar välfärd och utvecklig i hela landet. Förbundets arbete bidrar till genomförandet av Agenda 2030. Här finns beskrivningar om hur kommun och region kan bidra till de 17 målen. Bra för kännedom i samverkansprocesser mot offentlig sektor Läs mer här:SKR:s arbete som bidrar till de 17 globala målen | SKR

Sida

Sidas arbete fokuserar på de frågor som är särskilt viktiga för att bekämpa fattigdomen i världen, till exempel demokrati, jämställdhet, klimat och fredliga samhällen. Tematiska områden | Sida

De har en guide för den som vill lära sig mer om Agenda 2030 (Engelsk) Statistics Sweden – The 2030 Agenda (icld.se)

Stockholm Resilience Centre

Stockholm Resilience Centre är ett internationellt research center inom resilience och hållbar utveckling. Stockholm Resilience Centre – Stockholm Resilience Centre

Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet är en kunskapsmyndighet som främjar genomförandet av funktionshinderspolitiken.information, verktyg och tips för att underlätta för dig som arbetar med hållbar utveckling och Agenda 2030 att tänka in funktionshindersperspektivet i arbetet. Agenda 2030 – MFD

 

 

 

 

 

 

Samverka med Samforma & civilsamhället

Vad kan samforma bidra med?

 • Samforma har genom sin roll att samla civilsamhället en möjlighet att vara en länk mellan organisationer
 • Samforma är en strategisk part mot det offentliga, för dialoger, svarar på remisser, deltar i utvecklingsgrupper och forum mm.
 • Agenda 2030 Nätverk för Civilsamhället -Genom nätverket är tanken att vi kan utbyta kunskap, erfarenheter, bjuda in och leta samverkan. Till att börja med finns nätverket att delta i via en facebookgrupp som du hitta via länken: Civilsamhällets nätverk för Agenda 2030