Ett samhälle där alla människor får sina rättigheter tillgodosedda är ett mer demokratiskt samhälle. Med den övertygelsen driver Funktionsrätt Västerbotten sitt samverkans- och påverkansarbete. “Samforma gör att vi höjer vår kompetens och hittar nya samarbetspartners vilket i sin tur ger oss fler vägar framåt”, säger kanslichefen Martin Vikgren.

Ungefär två miljoner människor i Sverige har någon typ av funktionsnedsättning eller kronisk sjukdom. Det är en stor andel av befolkningen.

”Att arbeta för och bidra till ett tillgängligt samhälle för alla har med demokrati att göra. Någon har sagt att styrkan i en demokrati mäts i hur de som har det sämst har det. I verkligheten har vi medlemmar som lever på gränsen till fattigdom. De tappar i engagemang och deltagande i samhället, vilket riskerar att skapa uppgivenhet”, säger Martin Vikgren, som är kanslichef på Funktionsrätt Västerbotten och även ledamot i Samformas styrelse.

En risk med uppgivenheten är att människor inte ser någon poäng med att bry sig i samhället, sluter sig i grupper och avskärmar sig från det gemensamma eftersom de ändå inte får delta. Idéburna organisationer kan ge röst åt olika gruppers behov, värderingar och intressen samtidigt som organisationerna och dess medlemmar kan trycka på och kritisera offentliga beslut.

”Innan jag kom till Funktionsrätt hade jag en aningen naiv bild av att ansvariga myndigheter och utförare verkligen följer svensk lagstiftning och övriga överenskommelser. Jag upptäckte att människor inte alltid fick det som de hade rätt till och ville gärna bidra till en förändring”, säger Martin Vikgren.

Funktionsrätt är en samarbetsorganisation bildad av majoriteten funktionshinderföreningar i Västerbotten för att stärka det gemensamma arbetet och ge stöd åt varandra. Den omfattar 34 medlemsföreningar och organiserar cirka 30 000 funktionsnedsatta, patienter och anhöriga i Västerbotten. De olika föreningarnas kärnfrågor är vitt skilda men den gemensamma nämnaren, som alla medlemsorganisationer kan samlas kring, är frågan om funktionshindrades och kroniskt sjukas rättigheter i samhället.

”Tyvärr är det så. Generellt upplever många föreningar att deras medlemmar inte har samma rättigheter som människor utan funktionsnedsättning. Det innebär att rättighetsbäraren själv måste säkerställa att få sina rättigheter uppfyllda och att kan dessutom ifrågasättas för det. Man kan också tvingas frångå en rättighet för att få en annan rättighet uppfylld. Till exempel kan en person tvingas svara på intima frågor om sig själv för att erhålla rätten att besöka en lokal, gå på toaletten eller delta i en aktivitet, frågor som gemene man inte har någon skyldighet att svara på. Så borde det inte vara”.

Martin Vikgren

 

Regionen en viktig dialogpartner

Norr- och Västerbotten har en lång tradition av engagemang och ett starkt civilsamhälle. Funktionsrätts påverkansarbete sker främst på regional nivå där dialogen med Region Västerbotten väger tungt.

”Många av våra viktigaste frågor har koppling till regionen och vår samverkan funkar bra. Vi har en lång gemensam tradition och vår samverkan är formaliserad sedan en lång tid tillbaka. Inom sjukvården talar vi med människor som valt sitt yrke, att rädda liv och hjälpa andra professionellt, vilket gör att våra syften går väldigt bra ihop. Inom regional utveckling har samarbetet inte funnits tidigare men där bygger vi upp det nu inom områden som tillgänglighet i skola och kollektivtrafik”, säger Martin Vikgren.

Medlemskapet i Samforma ser han som en plikt, ett ansvar som en paraplyorganisation bör ta. Det är viktigt för en organisation att lyfta blicken och se sambanden mellan de egna kärnfrågorna och helheten, vilket Samforma bidrar till. Samforma ger kontaktytor och en bredare och högre kompetens. Som exempel har Coompanion kunnat dela kunskap om bidragsansökningar och EU:s strukturfondsmedel. I Norrbotten ligger idéburen sektor före när det gäller att få till den formella överenskommelsen med det offentliga, och kan bidra med kunskap så att processen blir lättare i andra län.

”Många problem som våra medlemmar möter är kopplade till samarbetsproblem mellan olika myndigheter och andra aktörer. När det händer så blir livet väldigt komplicerat. Med den vetskapen måste vi samverka inte bara inom Funktionsrätt utan även med andra. Och det ger resultat! Fler kontaktytor och fler vägar framåt”, säger Martin Vikgren.

 

Läs mer