Idéburna organisationer berör alla samhällssektorer och är en del av människors nära vardag. Den bilden förmedlar Ann-Marie Lindgren, som är ordförande i NBV Norr och en del av Västerbottens stora och vitala idéburna sektor, med över 7 100 olika organisationer.

Ann-Marie Lindgren har ett långt förflutet inom idéburen sektor i Västerbotten, och det var som länsbildningskonsulent som hon på allvar insåg folkbildningens stora styrka genom att den griper in i många olika människors liv och i alla samhällssektorer. Idag är hon också ledamot i Samformas styrelse.

”Genom Samforma blir organisationerna bättre på att hjälpas åt och “sam-dra”, i stället för att var och en uppvaktar politiker och tjänstepersoner för att få mer resurser och dialog. Tillsammans kan vi föra samtal som grundar sig i varför ideella föreningar behövs. Och i den dialogen kan vi hitta nya och bättre former för samverkan och starkare partnerskap”, säger hon.

Ann-Marie Lindgren är övertygad om att det finns stora vinster med att politiker och tjänstepersoner på regional och kommunal nivå får bättre kunskap om vad civilsamhället kan bidra med.

”Speciellt det offentliga får stora svårigheter att klara sina stora och komplexa uppdrag utan olika typer av samverkan och där är folkbildningen en del. Genom att ha en god, löpande dialog med myndigheter, regioner och kommuner så kan vi lyfta samhällsutmaningar tidigt, så att vi tillsammans kan skapa smarta lösningar.”

Agenda 2030 tydliggör idéburna organisationers betydelse

Idéburna organisationernas verksamhet utgör för många människor ett socialt skyddsnät. Organisationerna har ofta ett stort förtroende och når målgrupper som annars är svåra att nå för andra aktörer, exempelvis inom offentlig sektor. Som en röd tråd i Ann-Maries olika föreningsengagemang går målen i Agenda 2030. För många föreningar kan det ha en stor betydelse att sätta sig in i och relatera till dessa mål, så att föreningen tydliggör sin roll och meningen med att den finns till.

”Genom att koppla verksamhetsmål till målen i Agenda 2030 kan man se föreningens viktiga roll i ett större sammanhang, oavsett om det gäller folkhälsa, demokrati, klimatet eller barns rättigheter. Då blir föreningen en del av något större. En förening arbetar många gånger med flera olika mål samtidigt och kan dessutom agera på lokal, regional såväl som på nationell och internationell nivå”, säger Ann-Marie Lindgren.

Konkret kunskap för att påverka regionala strategier

För NBV Norr har medlemskapet i Samforma gett en konkret kunskap och erfarenhet. Från andra medlemmar har föreningen lärt sig betydelsen av att engagera sig i regionala utvecklingsstrategier, en process som pågår i alla Sveriges län. NBV Norr har börjat att ta kontakt med andra NBV-regioner för att hålla koll på och delta i framtagningen av strategierna även i dessa län, i syfte att påverka och göra skillnad. Om Ann-Marie får önska sig något för framtidens idéburna sektor så handlar det inte om mer pengar eller fler medlemmar.

”För Västerbotten, och mest för det offentligas del, så önskar jag att vi kan arbeta fram en stabil plattform där man tydliggör det civila samhällets roll och betydelse, typ en överenskommelse på regional nivå, mellan oss, Region Västerbotten och Länsstyrelsen. Plattformen skulle utveckla resursfördelning, partnerskap, dialog- och samverkansformer. Det skulle bli en resursbesparing för alla parter, och en fantastisk framgång som även kommunerna skulle kunna dra nytta av. Resultat av denna plattform skulle kunna bli fler företag, fler människor i arbete, ökad folkhälsa, förbättrad integration och mer EU-medel till länet!”

 

Läs mer