Samforma deltar i processen att ta fram programmet för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för kommande period 2021 – 2027 i Övre Norrland. Under veckan har Samforma deltagit på fyra tematiska workshops i Norrbotten för att ge inspel och ställa frågor om det nya programmet.

Roger Filipsson, styrelseledamot i Samforma och en av deltagarna på workshopen, konstaterar att idéburen sektors närvaro i nuvarande utkast ser lovande ut vid en första anblick och det märks att kunskapen om sektorns betydelse för samhällsutvecklingen successivt ökar.

”Det gläder mig att kunskapen om sektorn ökar och att det finns en vilja att lyfta och synliggöra idéburen sektor som en viktig del av samhällsutvecklingen. I en region som vill utvecklas har den idéburna sektorn en given plats. Våra samhällsutmaningar kräver ofta sektorsövergripande lösningar med aktörer från civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet. Där kan och vill idéburen sektor vara en betydelsefull kraft att räkna med.”

Roger betonar också betydelsen av att programmet öppnar upp för en mångfald av aktörer.

”Det handlar om miljardbelopp som ska investeras för att utveckla Västerbotten och Norrbotten vilket förstås blir en viktig investeringskälla för genomförandet av Agenda 2030 och många samhällsnyttiga projekt. Min stora förhoppning är att fler idéburna aktörer kommer att känna sig inkluderade i kommande ERUF-program och ges möjlighet att söka dessa utvecklingsmedel. Det är också något jag, som verksamhetsledare på Coompanion och styrelseledamot i Samforma kommer jobba intensivt med under kommande veckor.”

Härnäst följer bland annat dialoger i Västerbotten samt ett remissyttrande som Samforma kommer besvara. Region Västerbotten och Region Norrbotten leder gemensamt processen.

Läs mer om ERUF på Region Norrbottens och Region Västerbottens hemsida.