För att skapa ett livskraftigt Norrbotten med goda livsvillkor för alla har en överenskommelse ingåtts som fastställer visioner, principer och strukturer för samverkan mellan civilsamhället och offentliga sektorn. Sådan samverkan är avgörande för att gemensamt kunna itu med de samhällsutmaningar som regionen står inför när det gäller nyindustrialisering, arbetskraftsförsörjning, jämställdhet, integration och levande landsbygd m.m.

Nu lanseras en forskningsrapport där Norrbottens överenskommelse studeras i ljuset av tidigare forskning om innovativ samverkan kring samhällsutmaningar. I rapporten uppmärksammas att överenskommelsen togs fram under corona-pandemin, vilket synliggjorde behovet av strukturerade former för dialog och samverkan mellan föreningsliv, länsstyrelse, region, kommuner m.fl. En slutsats är att överenskommelsen är ett sätt att bygga upp sådana strukturer för att de snabbt ska kunna tillvaratas i krislägen. En annan slutsats är att den stödstruktur som inrättats för att implementera överenskommelsen är avgörande för att den ska komma till praktisk nytta framöver.

Rapporten lanseras i samband med ett webbinarium om ”Civilsamhällets betydelse för attraktiva livsmiljöer” den 22 mars, som är en del i Region Norrbottens samtalsserie ”Let’s talk”. Rapporten är framtagen inom ramen för ett samverkansprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Samforma och Region Norrbotten, som genomfördes under 2021 med finansiering från Luleå tekniska universitets regionala nod inom Mötesplats Social Innovation.

Forskningsrapporten finns att läsa här

Norrbottens överenskommelse finns att läsa här

Webbinariet finns att se här