Projekt

 

Agenda 2030 – med civilsamhället som motor

Projektets syfte är att ta vara på den idéburna sektorns potential att bidra till genomförandet av Agenda 2030 genom att öka kunskapen samt gå från samverkan till samhandling.
Sveriges idéburna sektor har en lång tradition av att utveckla lösningar på komplexa samhällsutmaningar och bidra till ett socialt hållbart samhälle. Genom sina olika roller som röstbärare, opinionsbildare och tjänsteutförare och med en mångfald av föreningar, stiftelser, kooperativ, trossamfund, nätverk och frivilliginsatser upptäcker sektorn tidigt behov och ta ansvar för att bidra till att lösa de problem och utmaningar som finns i samhället.
Då Samforma verkar i både Norr- och Västerbotten genomförs projektet i bägge länen. Både gemensamma och länsavgränsade aktiviteter kommer genomföras i syfte att kunna tillgodose länens specifika behov.
Det finns två tydliga behov som projektet kommer adressera
1) Det saknas kunskap om Agenda 2030 och hållbarhetsarbete inom idéburen sektor. Genom kunskapsinsatser och kunskapsutveckling i form av workshop och seminarium, framtagande och tillgängliggöra material och metoder kommer medlemmarna att få verktygen de behöver för att aktivt arbeta med Agenda 2030.
2 En plattform som erbjuder strukturer skapas i syfte att möjliggöra för gemensamma insatser som uppfyller Agenda 2030. Det ska underlätta samverkan inom idéburen sektor, genom exempelvis temauppbyggda mötesformer, nya samverkansmetoder samt allianser inom olika områden och ett antal konkreta satsningar, med Samforma som samordnare.

SÖK Samverkan – Norrbotten

Projektet SÖK Samverkan ska hitta bra former för samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället i Norrbotten, detta för att möta framtidens samhällsutmaningar tillsammans i länet. Region Norrbotten, Länsstyrelsen  Norrbotten och Samforma   samlas i ett gemensamt projekt för att ta tillvara det engagemang och den kompetens som finns i civilsamhället.

Projektet består av följande olika delar:

  • En kartläggning av den samverkan som sker idag mellan offentlig sektor
    ( Region Norrbotten och Länsstyrelsen i Norrbotten) och civilsamhället på regional nivå i Norrbotten
  • Kunskapshöjande föreläsningar och dialoger
  • Formulering av en överenskommelse om formerna för samverkan
  • Framtagande av en handlingsplan för att stärka fortsatt samverkan

Genom att arbeta tillsammans ska det till exempel bli lättare att nå målen i Agenda 2030. Projektet pågår fram till 28 februari 2021.

Läs mer om ansökan till överenskommelsen här.

 

Aktuellt

28 februari 2021
SÖK-projektet avslutas och går in i ny fas
Tidigare hade vi som mål att kunna genomföra en avslutande spridnings- och signeringskonferens i mars i år, processen har dock skjutits fram och nytt preliminärt datum är nu satt för den 19 maj, så notera gärna det i kalendern så kommer mer information kring detta.

Projekttiden för SÖK-projektet har gått ut mot sitt slut och Ulrika Enbom Karlsson och Lena Kandelin, kliver av som projektledare nu den sista februari. De sista stegen i projektet fram till den 19 maj kommer att tas över i den ordinarie verksamheten hos respektive part i projektet, Samforma, Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten.

Nya kontaktpersoner för fortsatt överenskommelsearbete blir Niklas Lindmark, Samforma och Eva Jonsson, Region Norrbotten. Se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

29 Januari 2021
Samformas styrelse antar den regionala överenskommelsen i Norrbotten
På Samformas styrelsemöte den 29:e januari beslutade styrelsen att godkänna den regionala överenskommelse och handlingsplan som arbetats fram mellan parterna inom SÖK Samverkan projektet.  Nästa steg är att även Länsstyrelsen Norrbotten och Region Norrbotten tar beslut om godkännande av det presenterade förslaget. På grund av Coronarestriktioner har Region Norrbotten valt att flytta fram regionfullmäktiges möte från februari till april då beslut ska tas i detta ärende.

10 september 2020
Kunskapsdialog 2  genomförd
Nu är också den andra kunskapsdialogen genomförd i SÖK Samverkan projektet, den  9:e september deltog ca 50 personer online via Zoom på de föreläsningar och workshops som sändes ut från Kulturens hus i Luleå.

Temat för dagen var att hitta en gemensam målbild för den Överenskommelse som nu ska tas fram i projektet för en stärkt samverkan mellan civilsamhälle och offentlig sektor på regional nivå i Norrbotten. Dagen hade också fokus på att försöka identifiera vilka handlingar, aktiviteter och åtaganden vi kan se för att realisera de mål som formulerats, så här långt, i den föreslagna Överenskommelsen. Tankar kring vision och handlingar arbetades fram av engagerade deltagare via fem olika digitala workshops.

Inför  workshopmomentet hölls under förmiddagen ett antal kunskapshöjande presentationer. Från Nätverket Skåne berättade Tora Törnquist om deras Överenskommelse i Skåne och hur de arbetade utifrån den. Paulina Henriksson beskrev Länsstyrelsen Norrbottens arbete utifrån Agenda 2030.  Kenneth Sjaunja från Region Norrbotten presenterade den vision som formulerats i den regionala utvecklingsstrategin 2030 för länet ” Vi ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län” och vägen dit. Från Samforma deltog Niklas Lindmark och Katarina Halvardsson som beskrev hur föreningen representerar och är med och påverkar i olika strategiska styrdokument och frågor för länets utveckling, de verkar även i Västerbottens län. Exempelvis har de deltagit i arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och även folkhälsostrategin som tagits fram för Norrbotten. De talade också om hur Agenda 2030 påverkar föreningens arbete, främst mål är det mål 17 som lyfter behovet av samverkan mellan olika parter och deltagande i olika nätverk.

Dagens sista presentation höll Lars Bergström från Hela Sverige Ska Leva, han talade om att deras förening i Norrbotten är den största i Sverige och gav exempel på den samverkan som sker idag mellan olika aktörer och tankar framåt. Föreningen är bland annat aktiva inom Digibyprojektet som handlar om att utveckla och testa digitala lösningar och service på landsbygden i Norrbotten.  Projektägare är Luleå tekniska universitet och pilottesterna  genomförs i samverkan med kommuner och regionala aktörer som Region Norrbotten, Länsstyrelsen, Coompanion och ”Hela Sverige ska leva”. De har också medverkat till uppstarten av en ny utbildning ”Kompetensplattform för civilsamhället” som genomförts på Sunderby folkhögskola i samverkan med studieförbundet Vuxenskolan tidigare i år. Lars såg också behovet av att öka kunskaperna om Agenda 2030 hos deras medlemmar och hela civilsamhället i Norrbotten för att skapa bättre förutsättningar för ökad samverkan framöver.

Projektledare för SÖK Samverkan

Ulrika Enbom Karlsson, Samforma

Lena Kandelin, Region Norrbotten