Samforma fick en förfrågan om att göra ett inspel till NODs lägesbild om konsekvenser av energipriser. Den bild som vi fått är att föreningar som driver samlingslokaler med direktverkande el och fjärrvärme uppger att man kommer att drabbas av kraftigt ökade driftskostnader eller ökade hyror om man hyr lokalen. Detta kan leda till att samlingslokaler kallställs och ett minskat antal samlingslokaler finns att tillgå. Även föreningsdrift av idrotts-och andra anläggningar påverkas med ökade kostnader, djurstall, ridhus, ishallar, konstgräsplan etc. För hyresgäster befaras hyreshöjningar i stor utsträckning och oro för att staten kommer att kompensera det ägda boendet i mycket högre grad. Om yrkanden (hyreshöjningar) på höga nivåer p.g.a.elpriser och andra omvärldsfaktorer blir verklighet kommer det påverka hyresgästernas köpkraft under lång tid framöver. Bilden från civilsamhället i Norr-och Västerbotten stämmer väl överens med den nationella bild som NOD beskriver i sin sammanställning.

Sammanfattning från NOD 
Organisationerna vittnar om att de höga energipriserna,  bland annat påverkar deras verksamhet på följande sätt:
– Mötesplatser och samlingslokaler har svårt att hålla öppet
– Höga kostnader för hyror av lokaler
– Scenkonst och annan kulturverksamhet kan inte bedrivas
– Det finns ett stort behov av att byta ut teknik och uppgradera till mer energieffektiv utrustning, men detta är ofta en för stor investering för organisationerna
– Viss social verksamhet kan inte sänka sin elanvändning i någon högre utsträckning då den är central för verksamheten, exempelvis erbjuda möjlighet att komma in och värma sig och äta ett mål mat
– De höga transportkostnaderna leder till minskat ideellt engagemang
– Vissa verksamheter riskerar att behöva säga upp personal, lokaler eller dra ner på omfattningen av verksamheten

Läs NOD sammanställning här:lagesbild-om-kostnader-for-el-och-energi (1)

Läs hela Samformas inspel här: Sammanställning svar, ökade el-kostnader (1)