Stödstruktur för överenskommlsen

Ledningsgrupp

För att säkerställa överenskommelsens implementering och genomförande finns en utsedd ledningsgrupp med övergripande ansvar att leda och utvärdera arbetet.

Ledningsgruppen ansvarar för att hålla samman och driva arbetet inom ramen för överenskommelsen samt implementera frågor på ledningsnivå inom den egna organisationen. Ledningsgruppen består av ett antal representanter från Samformas styrelse och tjänstepersoner i ledningsbefattning från Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. Sammansättningen ska vara jämnt fördelad mellan civilsamhällets representater och de offentliga parterna. Politisk förankring sker via rapportering från ledningsgruppen till lämpligt politiskt forum.

Utvecklingsgrupp

Utvecklingsgruppen har i uppdrag att skapa bred delaktighet och bidra till genomförandet av Överenskommelsen i samverkan med ledningsgruppen. Utvecklingsgruppen har en viktig funktion genom att samordna, utveckla och bereda frågor som rör Överenskommelsen. Utvecklingsgruppen ansvarar för att undertecknade organisationer involveras i överenskommelsearbetet.

Utvecklingsgruppen består av brett deltagande från de anslutna idéburna organisationerna och tjänstepersoner från Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. De idéburna deltagarna samordnas av Samforma. Deltagare från civilsamhället ska i första hand företräda sektorn i sin helhet och åsidosätta särintressen. Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten samordnar sitt respektive deltagande. Det ska finnas en balans av antalet deltagare från respektive parter.

Mötesledningen för utvecklingsgruppen tillämpar delat ledarskap och består av två personer från ledningsgruppen, en från Samforma/idéburna parten, en från offentlig sektor. Ledningsgruppen utser mötesledningen årligen. Utvecklingsgruppen har vid behov möjlighet att adjungera personer att delta vid möten. Utvecklingsgruppen tillhandahåller tjänstepersonstöd från Samforma.

Utvecklingsgruppen föreslås, som utgångspunkt, att mötas fyra tillfällen årligen där möjlighet för parterna att genomföra egna förmöten ska möjliggöras. Utvecklingsgruppen har möjlighet att arbeta i arbetsgrupper med specifika avgränsade frågor. Exempel på uppgifter och frågor som kan lyftas i utvecklingsgruppen är:

  • Bereda frågor till ledningsgrupp.
  • Samordna parter och andra aktörer till relevanta möten, forum och grupper i frågor som möjliggör fördjupad samverkan inom olika områden.
  • Föra dialog om generella frågor som rör det civila samhällets förutsättningar.
  • Planera genomförandet av Överenskommelsen i en aktivitetsplan.

Fram till och med 26 juli kan anslutna idéburna organisationer nominera representanter till utvecklingsgruppen. Nomineringen öppnar på Samformas hemsida efter regionfullmäktiges beslut i mitten av april.

Mötesplatser

Inom ramen för överenskommelsen genomförs ett årligt möte med brett deltagande från parterna.
Syftet är att följa upp överenskommelsen, besluta om kommande inriktning samt verka för ökad och förbättrad samverkan. Utöver det årliga mötet genomförs andra löpande tillfällen där parterna kan mötas, kunskapshöjas och stärka samverkan mellan varandra.

Läs mer och anmäl till Samforum här.