Under en tre år lång process har över 550 personer från länets olika näringar och sektorer bidragit med tid, energi och inspel för att i dialog med Region Västerbotten forma en gemensam utvecklingsstrategi. När förslaget nu är sammanställt, upplever vi och flera andra aktörer från civilsamhället att idéburen sektor uteslutits och osynliggjorts – någonting vi ställer oss skarpt kritiska till. För att förstärka allvaret i kritiken formulerar vi oss i en gemensam debattartikel. Här kan du ta del av den.

Idéburen sektor gör länet starkare – något Region Västerbotten ignorerar

Västerbotten – där tillit skapar utvecklingskraft, så lyder titeln till utkastet för Västerbottens regionala utvecklingsstrategi, författad av Region Västerbotten. En fin rubrik som gapar tom då i stort sett hela den idéburna sektorn saknas i strategin. Något som för oss – vi som varje dag ser de demokratiska, tillitsbyggande, samhällsutvecklande effekterna av Västerbottens föreningsliv och civilsamhälle – är fullständigt ofattbart. Den idéburna sektorns bidrag till samhällsutveckling, regionens attraktionskraft, innovation, kompetensförsörjning, inkludering, demokratifostran, arbetstillfällen och folkhälsa kan inte, får inte negligeras på det här sättet. Därför höjer vi nu vår gemensamma röst.

Tillit och socialt kapital beskrivs ofta som attraktiva egenskaper för ett samhälle med målet att utvecklas. Detta har Sverige sedan lång tid tillbaka statuerat internationellt exempel för, vilket vi kan tacka de starka folkrörelserna för. Det är i folkrörelser, i det idéburna civilsamhället, som individens engagemang, i organiserad form tillsammans med andra, får kraft, kraft att utveckla och förändra. I den myllan uppstår socialt kapital och tillit – kittet för ett hållbart samhälle. Det är lika oförklarligt som oförståeligt att Region Västerbotten bortser från det i regionens utvecklingsstrategi. Vi frågar oss hur en så stor, samhällsbärande sektor tillåts marginaliseras så fullständigt. Är det av ointresse? Av okunskap om hur länets medborgare och den idéburna rörelsen bidrar till ständig utveckling? Saknas visioner och förmåga till verklighetsförankrade framtidsspaningar? Eller är det rent av så att Region Västerbotten vill ha ett styrdokument som främst motiverar finansieringen av sina egna verksamheter? Den ena anledningen är värre än den andra.

Att utesluta den idéburna sektorn är att ignorera medborgarnas röst och självorganisering. Det är också att förneka den västerbottniska kulturhistorien där folkrörelserna i århundraden varit bärare av folklig bildning – alla dessa samtal, erfarenhets- och kompetenshöjande utbyten som ger medborgarna nya perspektiv och insikter. Om det är något dagens samhälle behöver så är det mer av just det: arenor där en mångfald av människor möts, där befintliga föreställningar ifrågasätts och där glappet mellan människor minskar.

I en region som vill utvecklas borde den idéburna sektorn ha en given plats. De utmaningar vi som samhälle har kräver en bred samverkan och samarbete mellan civilsamhället, offentlig sektor och näringslivet. Där kan och vill vi vara en kraft att räkna med.

Vi hoppas att Region Västerbotten återkommer med ett reviderat förslag där Västerbottens starka civilsamhälle värdesätts och ges förutsättning att vara den obundna, dynamiska, mångfaldiga och utmanande kraften som stimulerar samhällskittet och kanaliserar medborgarnas engagemang. Först då finns möjligheten att prata om en tillitsbaserad regional utvecklingsstrategi. En sådan strategi för vi gärna vidare dialog kring.

Ylva Löwenborg, ordförande Social ekonomi övre Norrland
Åsa Ögren, ordförande RF-SISU Västerbotten
Kjell Johansson, ordförande Studiefrämjandet Västerbotten
Robin Adolfsson, ordförande Sverok Västerbotten
Anders Sandström, ordförande Friluftsfrämjandet Region Norr
Fredrik Stenberg, ordförande ABF Västerbotten
Martin Höög, tf. stiftelserektor Folkuniversitetet region Norr
Martin Vikgren, kanslichef Funktionsrätt Västerbotten
Lars Westerlund, ordförande Hela Sverige ska leva Västerbotten
Maria Stenberg, regionchef Hyresgästföreningen Norrland
Mikaela Mikaelsson, regionchef Medborgarskolan Nord
Kenneth Andersson, ordförande Medlefors Folkhögskola
Anneli Ivarsson, ordförande Rädda Barnens distrikt i Västerbotten
Birgitta Sedin, regionchef Sensus Norrland
Björn Lundmark, ordförande Skellefteå Byautvecklingsråd
Kristina Kalén, regionchef Studieförbundet Bilda Nord
Tapio Tamminen, vice ordförande Sverigefinska Riksförbundet Norra Sveriges distrikt
Ann-Marie Lindgren, ordförande Västerbottens Blåbandsdistrikt
Bertil Forsberg, ordförande Västerbottens läns nykterhetsförbund
Roger Filipsson, verksamhetsledare Coompanion Västerbotten
Bo Nilsson, ordförande Västerbottens läns hembygdsförbund
Johan Granstrand, ordförande Naturskyddsföreningen i Västerbottens län

Läs debattartikeln i Norran.
Läs debattartikeln i Folkbladet.
Läs debattartikeln i VK.
Läs nyheten i VK.