Utvecklingsgrupp

 

Deltagare

Annie Arnqvist, Riksteatern Norrbotten
Kristin Bergwall, Coompanion Norrbotten
Lars Bergström, Hela Sverige ska leva Norrbotten
Lena Lindström, Luleå stift, Svenska kyrkan
Linn Krane, Rädda Barnen
Maria Stenberg, Hyresgästföreningen i Norr
Leif Nordström, RF-SISU Norrbotten

Erika Granström, Länsstyrelsen Norrbotten
Kristine Lejonklou , Länsstyrelsen Norrbotten
Paulina Henriksson, Länsstyrelsen Norrbotten

Moa Lygren, Region Norrbotten
Åsa Snällfot, Region Norrbotten

Eugenia Segerstedt, LTU

Uppdrag

Utvecklingsgruppen har i uppdrag att skapa bred delaktighet och bidra till genomförandet av överenskommelsen i samverkan med ledningsgruppen. Utvecklingsgruppen har en viktig funktion genom att samordna, utveckla och bereda frågor som rör överenskommelsen. Utvecklingsgruppen ansvarar för att undertecknade organisationer involveras i överenskommelsearbetet.

Utvecklingsgruppen består av brett deltagande från de anslutna idéburna organisationerna och tjänstepersoner från Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten. De idéburna deltagarna samordnas av Samforma. Deltagare från civilsamhället ska i första hand företräda sektorn i sin helhet och åsidosätta särintressen. Region Norrbotten och Länsstyrelsen Norrbotten samordnar sitt respektive deltagande. Det ska finnas en balans av antalet deltagare från respektive parter.

Mötesledningen för utvecklingsgruppen tillämpar delat ledarskap och består av två personer från ledningsgruppen, en från Samforma/idéburna parten, en från offentlig sektor. Ledningsgruppen utser mötesledningen årligen. Utvecklingsgruppen har vid behov möjlighet att adjungera personer att delta vid möten. Utvecklingsgruppen tillhandahåller tjänstepersonstöd från Samforma.

Utvecklingsgruppen föreslås, som utgångspunkt, att mötas fyra tillfällen årligen där möjlighet för parterna att genomföra egna förmöten ska möjliggöras. Utvecklingsgruppen har möjlighet att arbeta i arbetsgrupper med specifika avgränsade frågor. Exempel på uppgifter och frågor som kan lyftas i utvecklingsgruppen är:

 • Bereda frågor till ledningsgrupp.
 • Samordna parter och andra aktörer till relevanta möten, forum och grupper i frågor som möjliggör fördjupad samverkan inom olika områden.
 • Föra dialog om generella frågor som rör det civila samhällets förutsättningar.
 • Planera genomförandet av Överenskommelsen i en aktivitetsplan.

Tidsplan för val till utvecklingsgrupp 2021

26 juli – Nomineringsstopp
26 juli – Sista dag för ansökan till ÖK för att kunna delta/nominera till utvecklingsgrupp
32–33 – Ledningsgruppen godkänner inkomna ansökningar
19 aug – Valberedningsförslag klart 
2 sep – Valmöte 
5 okt – Utvecklingsgruppmöte #1, kl. 15.00 – 17.00
25 november – Utvecklingsgruppsmöte #2, kl. 15.00 – 17.00

Val till utvecklingsgruppen

 1. Utvecklingsgruppens idéburna representanter väljs genom interndemokratiskt val som administreras och samordnas av Samforma.
 2. Valet till utvecklingsgruppen sker vartannat år.
 3. Överenskommelsens anslutna civilsamhällets organisationer har nominering-, närvaro-, yttrande-, förslags- och rösträtt.
 4. Nominering av representanter ska vara valberedningen tillhanda senast 6 veckor innan valmötet.
 5. Samformas styrelseledamöter är inte valbara från Samforma. Samformas ledamöter är valbara från den egna hemmahörande organisationen som skrivit under överenskommelsen.
 6. Valet bereds av Samformas styrelse.
 7. Valet ska vara klart senast fyra veckor innan utvecklingsgruppens första möte och genomföras enligt den plan som Samformas styrelse fastställer.
 8. Samforma är ansvarig för den idéburna parten av utvecklingsgruppen. Samforma har rätt att vidta åtgärder om valda civilsamhällets ledamöter inte fullföljer sitt uppdrag eller missköter sig. Samforma har rätt att ersätta civilsamhällets förtroendevalda som sagt upp sitt uppdrag.

Läs mer om stödstrukturens övriga delar: