Verksamhetsinriktning 2021-2022

 

Långsiktiga mål  2020-2024

 • Förbättrade villkor och ökade investeringar i civilsamhället.
 • Kunskapen om civilsamhället har ökat, både internt hos sektorn själv och externt hos regionala förtroendevalda och tjänstemän.
 • Vi är efterfrågad och representerar civilsamhället i viktiga regionala sammanhang.
 • Antalet medlemmar har ökat till fler än 60 (med god mångfald).
 • Vi har stärkt vår interna kapacitet i Norr- och Västerbotten.
 • Samformas verksamhet är attraktiv för medlemsorganisationerna att delta i.

Tre inriktningar för att nå långsiktiga målen

Påverka regionalt

 • Utveckla vårt strategiska och operativa kommunikationsarbete. Kommunikationsarbetet ska utformas på ett sådant sätt som möjliggör delaktighet från medlemsorganisationerna.
 • Stärka rollen som expert och remissinstans i frågor som rör idéburen sektors förutsättningar på regional nivå i Övre Norrland. Verka för att öka delaktighet från sektorn i offentliga beslutsprocesser samt öka kunskapen om civilsamhället bland regionala beslutsfattare.
 • Öka idéutvecklingen genom dialog, omvärldsbevakning och analys. Synliggör politik för civilsamhället i samband med allmänna valen 2022.
 • Genomföra våra åtaganden kopplat till deklaration för en stark demokrati samt verka för ett vidgat demokratiskt utrymme.

Sektorsövergripande samverkan

 • Arbeta fram, implementera och genomför regionala överenskommelser mellan offentlig sektor och idéburen sektor i Norrbotten och Västerbotten. Överenskommelserna ska bidra till att lösa gemensamma samhällsutmaningar och säkerställa ett levande civilsamhälle och dess självklara egenvärde i en stark demokrati.
 • Öka kunskapen och förståelsen om respektives sektorers verksamheter och logiker samt om användandet av olika samverkansformer och verktyg.
 • Undersöka hur idéburen sektor kan stärka samverkan mellan andra sektorer (ex. näringsliv, akademi) samtidigt som civilsamhällets oberoende och röstbärande funktion upprätthålls och värnas i Övre Norrland.

Värdeskapande medlemskap

 • Stärka förutsättningarna för samverkan mellan medlemsorganisationerna. Möjliggöra att befintliga kunskaper kan spridas och ny kunskap kan byggas upp.
 • Utveckla former för delaktighet i Samformas processer för att uppnå bredare förankring och bättre resultat.
 • Aktiv medlemsvärvning för fler medlemmar med god mångfald.
 • Stärka vårt gemensamma hållbarhetsarbete och utveckla användandet av Agenda 2030 som verktyg.