Vi har bett civilsamhället att berätta för oss vilka frågor som är viktigast och utifrån det har vi ställt frågor till Norrbottens och Västerbottens region politiker.

 

1. Hur ser ert parti på civilsamhället och hur ni samverka med civilsamhället?

Centerpartiet anser att det civila samhället, människornas frivilliga organisering, är en fundamental del av varje fungerande demokrati. Människors önskan om ökad makt över sin vardag kräver utökat utrymme för ideella insatser, föreningsarbetet och entreprenörskap. Politikens uppgift är att röja väg för den utvecklingskraften och stödja civilsamhället genom att involvera det i fler processer, finansiera dess infrastruktur och beskatta det så lite som möjligt.

Centerpartiet har alltid brunnit för en stark lokal demokrati, vi vill bland annat att kommunerna oftare bjuder in sitt lokala föreningsliv att ta ställning till och påverka lokala politiska initiativ. Vi tycker att det är självklart att lokaler och event som är till för unga planeras i kontakt med ungdomsföreningar, eller att man samråder med pensionärsföreningar när aktiviteter för äldre ska skapas. Vi tycker också att det är viktigt att man från politiskt håll söker efter samarbeten mellan det offentliga och det ideella. Patientföreningar, kyrkliga organisationer och idrottsföreningar kan vara en ovärderlig hjälp i vårdens rehabiliteringsarbete. Samråd med lokala områdes- och vägföreningar kan förenkla bygg- och planprocesser. När vi känner att våra åsikter tas på allvar och att vi kan förändra samhället – i det lilla liksom i det stora –stärks vi i vår känsla av ansvar för det samhälle vi varit med och skapat. Otroligt många människor vill engagera sig för att göra sitt närområde, Sverige eller världen bättre. Det är genom att välkomna deras engagemang och se till att var och en har möjlighet att göra skillnad som vi skapar en robust och livskraftig demokrati. (Ewa-May Karlsson Centerpartiet  Gruppledare för Centerpartiet, ledamot i regionstyrelse och fullmäktige)

Vänsterpartiet Norrbotten vill ökad delaktighet i planering och genomförande av aktiviteter på den regionala nivån. Fler dialogmöten om Region Norrbottens och länets utveckling både med länsorganisationer och medborgare. Fler behöver bli delaktiga i regionens verksamheter och utveckling, demokratin skall utvecklas. Civilsamhället fyller en viktig demokratisk funktion. Ger möjlighet till engagemang och gemenskap kring olika frågor/aktiviteter. (Glenn Berggård/Linda Jonsson, Vänsterpartiet, Oppositionsråd Norrbotten) 

Vänsterpartiet Västerbotten I föreningar möter vi andra med gemensamma intressen. Där det finns ett starkt och levande föreningsliv är också förutsättningarna för medborgarinflytande och demokrati goda. Folkbildningen och lärandet i föreningar, studieförbund och på folkhögskolorna är en viktig del i byggandet av ett demokratiskt samhälle. Vi menar att ökad samverkan mellan föreningar, civilsamhälle och hälso- och sjukvården spelar en viktig roll för att öka välbefinnandet och minska ohälsa. Vi lever i en tid då högerpopulistiska krafter försöker styra information och innehåll allt hårdare. Därför är det särskilt viktigt att satsa på och utveckla folkbiblioteken, folkbildningen och public service oberoende ställning. Det är avgörande för en stark demokrati. Vänsterpartiet i Västerbotten vill att föreningsbidragen prioriteras i syfte att vara utjämnande och att Region Västerbotten stödjer föreningslivet och ökar sitt stöd till studieförbund och folkhögskolor.

Civilsamhället och föreningslivet spelar för många människor en jätteviktig roll och är en viktig del i såväl det fysiska som det psykiska välmåendet. Känslan av att ha en meningsfull tillvaro hänger tätt samman med god psykisk hälsa och att vara engagerad i en förening skapar ett socialt sammanhang och en samhörighet, vilket fungerar som skydd mot psykisk ohälsa. Alla har rätt till idrott, kultur och föreningsliv. Vi vill att idrott, möjlighet till rörelse samt konst, kultur och möjlighet till kreativt skapande, ska finnas med i samhällsplaneringen och människors vardag. Föräldrars ekonomi ska inte vara ett hinder för barn och ungdomar att kunna idrotta, utöva kultur eller engagera sig i föreningsliv och utveckla sina fritidsintressen. (Jonas Karlberg, Regionråd med ansvar för jämställdhet och jämlikhet)

Liberalerna anser det är oerhört viktigt att samverka. Vi vill ha ett starkare, mer oberoende och ett mer livskraftigt civilsamhälle. Liberalerna anser att det offentliga stödet till civilsamhällets organisationer ska vara långsiktigt. Arbetet med barn och unga samt verksamhet med och för grupper som kan ha svårt att hävda sig tycker vi bör vara prioriterat. Kunskapen om civilsamhällets roll, utveckling och uppdrag bör öka, genom forskning och statistik. Vår syn på civilsamhället inkluderar även det frivilligengagemang som bedrivs digitalt. Liberalerna ser civilsamhället som välfärdssamhällets möjliggörare. Ett starkt civilsamhälle är en viktig hörnsten för god samhällsutveckling, ett öppet samhälle med tolerans för olikheter som ger människor utrymme att växa. (Maria Lundqvist Brömster, Gruppledare för Liberalerna , ledamot i regionstyrelsen, styrelsens arbetsutskott)

Socialdemokraterna Västerbotten Socialdemokratin formades ur arbetarrörelsen och därför finns en stark övertygelse gällande vikten av levande folkrörelser och ett starkt civilsamhälle i bygget av det demokratiska samhället. Vi har under den här mandatperioden genom samverkan med RF-SISU beslutat om en miljon extra till barn- och ungdomsidrotten. Vi har även satsat en miljon extra till att stärka barn- och ungdomskulturen. Vi vill fortsätta värna den samverkan vi har och skapa förutsättningar för civilsamhället hela länet. Vi vill att hela Västerbotten ska vara en plats för livets alla skeenden där människor vill bo och leva sina liv. För att det ska vara möjligt krävs offentlig närvaro i hela länet, men även en stark närvaro av civilsamhället och folkrörelserna. Detta inte minst för barn och ungas välmående, utveckling och möjlighet till en god fritid.

Vi politiker har ett ansvar att ge goda förutsättningar till civilsamhället, och det ska ske genom samverkan utifrån civilsamhällets behov. Civilsamhället och folkrörelserna är viktiga aktörer i länet, inte minst för den enskilda människans utveckling, livskvalité och sociala gemenskap. För oss socialdemokrater är civilsamhället och folkrörelserna även viktiga i byggandet av ett starkare demokratiskt samhälle och något vi ska värna och stärka. Civilsamhället är viktigt i alla delar av samhället. Exempelvis i arbetet mot mäns våld mot kvinnor är kvinno- och tjejjourer viktiga aktörer. För folkhälsan är idrottsrörelsen och kulturföreningarna väldigt viktiga. Studieförbunden är exempel på aktörer som spelar stor roll för individens utveckling. Civilsamhället som helhet utgör en viktig del i vår demokrati. (Rickard Carstedt, Socialdemokraterna, Regionala utvecklingsnämndens ordförande Västerbotten)

Sverigedemokraterna svarar att: Civilsamhället är viktigt för att bygga gemenskap och ta tillvara värden som regionen inte kan skapa som t.ex. känslan av gemenskap i olika samhällen och byar för de som bor och verkar där. Vi vill samverka genom att verka på lokal nivå i samverkan med organisationer inom civilsamhället, det kan handla om att organisationer i civilsamhället bjuder in oss från politiken för att prata om frågor som berör civilsamhället och informera oss i dessa eller samverkan kring olika event. Genom större samverkan med såväl kommuner som regioner där man kan få win-win effekter av samverkan. Civilsamhället är viktigt som en tredje sektor som är åtskild från såväl statsapparaten som näringslivet men som också kan ses som ett komplement till dessa sektorer. Civilsamhället är viktigt för att människor med gemensamma intressen ska kunna agera och nätverka tillsammans. (Marianne Sandström, Sverigedemokraterna, Oppositionsråd Norrbotten)  

Socialdemokraterna Norrbotten anser att civilsamhällets föreningar har en viktig roll och behöver finnas med i Region Norrbottens arbete med framtagande av planer och strategier. Arbetet som gjort under de senaste år nu med framtagandet av strategin för civilsamhället (Överenskommelsen Norrbotten) behöver nu omsättas i aktiviteter och politiska ställningstaganden. Har fått möjligheten att följa arbetet som inleddes redan före 2018. Region Norrbotten har en viktig roll att möjliggöra genom stöd för föreningarna att kunna vara delaktiga i Norrbottens utveckling därför är det angeläget  att föreningarna kan ha en länsverksamhet. Föreningar och organisationer har över tid och kommer att vara viktiga roll att kunna lösa Norrbottningarnas behov där inte regionen eller kommunerna har förmåga eller möjligheter, men där det finns verksamheter som då kan ha en roll. Oavsett om det är en ekonomisk förening/kooperativ eller en förening där människor går samman för att möjliggöra aktiviteter, friluftsliv eller tar på sig ett uppdrag för byn och människorna i ett geografiskt område kan civilsamhällets bredd av föreningar vara lösningen. (Anders Öberg, Socialdemokraterna, Oppositionsråd Norrbotten)

 


 

2. Social hållbarhet i en tid av djup polarisering kring olika samhällsutmaningar

Centerpartiet Demokratin och individers fri- och rättigheter måste värnas kontinuerligt och Centerpartiet vill därför att makt ska finnas så nära människor som möjligt. Tyvärr har vi sett ett allt större flöde av propaganda och påverkansförsök i digitala kanaler och annan media. Dessutom har fria medier i flera delar av världen drabbats av repressalier och förtryck som försvårar arbetet oerhört och begränsar det fria ordet. Centerpartiet vill öka tillgången till fri press för att vi ska ha en allsidig och oberoende press i hela Sverige. Tyvärr ser vi runt om i världen att det blivit vanligare att länder koncentrerar makten till färre personer, bakom detta ligger ofta nationalistiska idéer. Centerpartiet ser att samarbete mellan länder är det bästa sättet att lösa gemensamma problem. Till exempel är det bättre för alla länder om det är enkelt att handla mellan länderna och samarbete är också viktigt för fred och säkerhet. Trygghet ska genomsyra hela samhället. På alla orter i länet ska människor känna sig säkra och välkomna. För att människor ska kunna känna trygghet behöver Region Västerbottens kärnuppdrag fungera mycket bättre. Det handlar om tillgänglighet till vård, fasta vårdkontakter men också ett näringsliv som tar ansvar för en hållbar klimatomställning och spjutspetsforskning inom teknikområden som säkrar vår framtid. I människors vardag behövs ännu mer än detta för att känna trygghet och civilsamhället har här en viktig roll. Föreningslivet måste stärkas och kulturen måste vara tillgänglig för alla. Centerpartiet i Region Västerbotten ser att allt startar hos den enskilda individen och för att samhället ska fungera som bäst behöver beslut fattas så nära människor som möjligt.

Vänsterpartiet Västerbotten Att tala om polarisering är tveksamt för det får det att låta som att det är en polarisering mellan åsikter. De kriser vi lever i, klimat- och miljöförstöringen, ökande ojämlikhet i samhället, ökande instabilitet och otrygghet i det globala samhället, är bakgrunden till det som talas om som polarisering. I grund och botten handlar det om att i en värld som inte är socialt, ekonomiskt eller ekologiskt hållbar uppstår det konflikter mellan de som har resurser och vill skydda sina privilegier, och de som inte har samma resurser eller privilegier, eller ens förutsättningar för att överlevnad. I slutänden är det en fråga om rättvisa, jämlikhet och humanism, och vilket samhälle vi vill ha.

Socialdemokraterna Norrbotten Civilsamhället och verksamheten i föreningen, laget och klubben har och kan vara andningshålet för kvinnan, mannen, flickan eller pojken att få delta och vara med i verksamheter där man kan känna trygghet och där man får vara den man är. Verksamheter kan möjliggöra deltagande med ringa ekonomisk insats och göra livet roligare. När politik och samhällsdebatt blir mer polariserande samtidigt som fenomenet med alternativ fakta ökar är folkbildning och den enskilda medborgarens deltagande i civilsamhället avgörande för att skapa samhörighet. Men den ekonomiska föreningen kan även skapa möjligheten att ha tillgång till service på landsbygden eller lösa behov som finns för att skapa ekonomiska mervärden, kan vara tex energifrågor för att skapa förutsättningar för en social hållbarhet.

Liberalerna- Social hållbarhet kan vara mycket. Ofrivillig ensamhet är ett problem som ökat. Liberalerna vill se en nationell strategi mot social isolering där olika samhällssektorer som stadsplanering, vård och omsorg, kultur och civilsamhälle ingår.

Sverigedemokraterna: Vi tycker att rättigheter ska kopplas samman med skyldigheter, att man först gör sin plikt och sedan kräver sin rätt. Vi vill ha ett Sverige där vi tillsammans gläds åt framgångar och hjälps åt vid motgångar. Vi kommer aldrig ge utrymme åt islamism eller annan extremism, här ska demokrati och jämställdhet råda. I vårt Sverige är vi stolta över vår kultur och våra traditioner. Vi värdesätter och vill vårda det vi ärvt från tidigare generationer.

Vänsterpartiet vill satsa på förbättrad psykisk hälsa, fysisk aktivitet på recept, kultur på recept.

Socialdemokraterna Västerbotten Olika åsikter är en grund i ett demokratiskt samhälle och något vi ska vara stolta över. Men när samhället polariseras splittrar det och har en tendens att försämra det demokratiska samtalet. Hela samhället kan bidra till demokratiarbetet och för att minska polarisering. Vi socialdemokrater är dock övertygade om att ojämlikhet förstärker polarisering, och genom att arbeta för ett mer jämlikt samhälle kan vi minska polariseringen och främja den sociala hållbarheten.

 


 

3. Den ideella kultursektorns betydelse för Norrbottens/ Västerbottens attraktionskraft

Centerpartiet: Det engagemang som finns inom kulturlivet, idrottsföreningar och folkbildningen är både roligt och utvecklande för dem som deltar och samtidigt viktigt för samhället. Därför vill vi att alla människor i hela länet ska få möjlighet att vara med och ta del av ett rikt kulturliv. Föreningslivet måste stärkas och kulturen måste vara tillgänglig för alla. Västerbotten kan bara bli attraktivt som län, att bosätta sig i, när vi har ett levande och rikt kulturliv. Det är livsnerven som ger mening och framtidstro, och som får människor att knytas samman på den plats man bor och verkar.

Liberalerna: Kulturens betydelse för hälsan så viktig. Den är värdeskapande, hälsofrämjande och rehabiliterande och även viktig för den regionala tillväxten. Kulturen ska vara tillgänglig för alla.

Sverigedemokraterna: Den ideella kultursektorn är viktig för att lyfta fram lokal och dialektal kultur i Norr- och Västerbotten. Kultur är en del av livet och tillgången till ett kulturutbud på lokal nivå ökar livskraften för bygden och attraktiviteten till att bosätta sig även på mindre orter.

Vänsterpartiet Norrbotten: Professionell kultur och amatörkultur måste utvecklas sida vid sida. Fortsatt utveckling inom fler kulturområden, inte minst bland de nationella minoriteterna.

Vänsterpartiet Västerbotten: Den är oerhört viktig. Visst skulle gärna fler kunna försörja sig helt eller delvis på kulturskapande men för de flesta är det ett ideellt engagemang och intresse. För många av oss nya norrlänningar som kommer från andra delar av landet var musik- och kulturscenen i Norrland bidragande till att vi valde att flytta, och för oss alla bidragande till att vi har stannat kvar. Vi har varit inne på det i diskussionerna om civilsamhälle och föreningslivets betydelse där ideellt driven kultur är en viktig del. Utöver kulturens sociala roll är den också viktig för att få oss att ifrågasätta och uppmuntra att se världen på nya sätt, särskilt den ickekommersiella kulturen.

Socialdemokraterna Norrbotten Norrbotten och Västerbotten har nu ett guldläge, det är här i Norrbotten som den gröna industriomställningen sker. Satsningarna på basnäringen kommer ge Norrbotten fantastiska möjligheter men möjligheterna kommer med stora utmaningar. Norrbottens näringsliv och offentliga sekter kommer behöva rekrytera fler medarbetare än vad det idag finns tillgång till och en rad branscher kommer behöva medarbetare med nya kompetenser. För att möjliggöra rekrytering och kompetensförsörjning måste Norrbotten öka sin attraktionskraft och då kommer behovet av föreningsliv samt fritids och kulturverksamheter vara avgörande. För att möjliggöra att teater och musik ska kunna spela i bygdegården eller folketshus behöver det finnas lokala arrangörer som möjliggör att föreställningen kan bli av. Detta kan endast tillhandahållas om det finnas ett stöd till föreningar och lokala arrangörer, föreningar som redan idag tar ett stort ansvar.

Socialdemokraterna Västerbotten Vi behöver bli fler som bosätter oss i Västerbotten om vi ska klara kompetensförsörjningen i framtiden, i Västerbotten har vi Sveriges lägsta arbetslöshet. Om människor ska vilja bosätta sig i vårt län, kräver det inte bara att det finns jobb, utan även möjlighet till en meningsfull fritid, genom bland annat kultur. Det offentliga kan göra en del av arbetet i att möjliggöra kulturupplevelser i hela länet, men den ideella sektorn är väldigt viktig.